desember_5050084
pinne_maling_4541239
rektorhaugen_5050033
oktober_4802038
februar_2015_1549148

Estetiske fag

(Estetiske fag; musikk, drama og forming.)
Estetikk handler om å erkjenne og forstå gjennom sanser og følelseserfaringer. Arbeid med de estetiske fagene skal bidra til at barna får muligheter til å uttrykke seg kunstnerisk og at de får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. De ansatte skal inspirere og engasjere barna, og samtidig ha fokus på barns medvirkning i ulike estetiske aktiviteter. Det gjør vi gjennom å lytte til, utdype og utvide barnas innspill. De ansatte må ha evne til å intone seg og improvisere sammen med barna.

I Rektorhaugen har vi spesialrom for de estetiske fagene, et atelier, et dramarom og et musikkrom. Her blir det tilrettelagt for både formelle og uformelle situasjoner. I alle rommene er de ulike materialene tilgjengelig for barna til en hver tid, slik at de får fritt spillerom til å velge sine uttrykksformer.

I tillegg til spesialrommene ser vi arbeidet med de estetiske fagene i barnehagen som en helhetlig og tverrfaglig prosess. Sanseopplevelser og estetiske inntrykk er noe barn møter på flere arenaer i løpet av en dag, og vi ser utemiljøet som en sentral del av dette. Når barn leker ute har de tilgang til en rekke nye og varierte sanseopplevelser, inntrykk og erfaringer, som igjen kan føre til nye kreative uttrykk hos barn. Naturen byr også på flere spennende materialer barn kan bli inspirert av, og bruke i sin kreative utfoldelse.

Vi legger vekt på at de estetiske opplevelsene er indre motivert, vi har derfor fokus på å oppmuntre barn til utforskning, til å skape egne utrykk og støtte de i sine estetiske prosesser. Vi ønsker å legge til rette for at barn i Rektorhaugen utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg estetisk.