Kanvas-barnehage_RH_2836_2017
dsc01167
Kanvas-barnehage_RH_2678_2017
5-aringene-lager-avis
januar_2017_5171879
Høytlesning
IMG_6802
Kanvas-barnehage_RH_2801_2017
IMG_6211
På skøyter
Kanvas-barnehage_RH_2600_2017

Mål for barnehagemiljøet

I Kanvas har vi valgt å definere 4 mål for barnehagemiljøet, som sier noe om hvordan miljøet skal være og hva vi ønsker barn skal oppleve og lære.

Barnehagemiljøet i Kanvas:

  1. preges av trygg tilknytning og støtter barns emosjonelle utvikling
  2. preges av lek og danner grunnlag for barns språkutvikling
  3. er målrettet og preges av bevegelig praksis og pedagogisk improvisasjon
  4. gir barn kroppslige erfaringer

Gode relasjoner i barnehagen danner grunnlag for at barn utvikler tillit, en god selvfølelse og tar ansvar for seg selv og et fellesskap. De ansatte skal fokusere på å sette ord på følelser, handlinger og begreper gjennom hele dagen. Dette gjøres både gjennom samtaler og i lek, og gjennom et felles fokus på følelser i hele barnehagen. Vi ser også på dette arbeidet som en viktig når det gjelder forebygging av mobbing.

Et godt språk og god forståelse er vesentlig for å kunne kommunisere med andre, og både den verbale og non-verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. I Rektorhaugen ønsker vi at barn skal utforske språket og leke med ord, lyder, symboler og språk. Gjennom arbeid med språk i barnehagen skal de ansatte bekrefte og hjelpe barn med å sette ord på sine egne opplevelser, ønsker, behov og hva de er opptatt av. Barn lærer språk best i samspill med andre, vi har derfor fokus på å gi rom for leken og de indre motiverte samspillene barn i mellom. Ansatte er deltagende i barns lek, ved å støtte og oppmuntre, sette ord på og utvide leken. Ansatte er bevisst sin funksjon som språk-modeller, og tilbyr materiell og aktiviteter som inviterer til samhandling, felles opplevelser og kreativ bruk.

Vi legger til rette for barns medvirkning gjennom å stimulere og oppfordre barn til å gi aktivt uttrykk for sine tanker og meninger. De ansatte må ha evne og vilje til å fremme, være oppmerksom på og ta hensyn til de uttrykk barna kommer med gjennom språk og kroppsspråk. Vi vil ta dette med videre i planlegging og tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet.

Ansatte skal legge til rette for kroppslige uttrykksmåter og varierte aktiviteter. Vi ønsker å inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Vi legger til rette for at barna opplever mestring i risikolek innen trygge rammer, men også ro og hvile når de har behov for det.

Vi skal være bevisst vår forbildefunksjon når det gjelder holdninger og atferd knyttet til kropp, kjønn og kosthold.

Barnehagen har utarbeidet et fysisk læringsmiljø med ulike temarom som gjenspeiler ulike fagområder, hvor det gis mulighet for fordypning, kreativ lek, utforskning og læring. I det fysiske miljøet må det være plass og mulighet for å samarbeide og kommunisere. Det skal være et kreativt og fleksibelt miljø som lokker og utfordrer barn, og som vekker forundring og nysgjerrighet.