Tilvenning i barnehagen
lesestund
Tilvenning i barnehagen
dsc01322

Tilvenning i barnehagen

Små barn har et grunnleggende behov for å føle seg trygge og det gjør de når de er sammen med voksne de kjenner og har en nær og positiv relasjon til. Noen barn trives i barnehagen fra første stund. For andre barn kan det ta tid å bli helt trygge på de ansatte og de andre barna i barnehagen. Derfor må tilvenningsperioden alltid tilpasses det enkelte barnet. Vi vil i samråd med foreldre legge opp til en tilvenningen som er best mulig for det enkelte barn.

I forkant av barnehageoppstart tildeler vi hvert enkelt barn en kontaktpersoner, og det vil være denne personen barnet og foreldrene vil ha mest kontakt med den første tiden.

Vi anbefaler at alle barn får en rolig start i barnehagen, med kortere dager de første ukene hvis mulig. Små barn blir slitne av å venne seg til alt det nye og det å greie seg uten dere. De første dagene er en eller begge foreldre med i barnehagen, og deltar i daglige rutiner vi har. Sammen med foreldrene vurderer vi individuelt når vi opplever at barnet er klar for å prøve å være i barnehagen uten foreldre en liten stund.

Vi oppfordrer foreldre til å sette av så mye tid som mulig de første ukene, da de første ukene etter at små barn har begynt å være alene i barnehagen, synes å være særlig krevende for dem. I denne perioden vil vi ha fokus på rolige og forutsigbare aktiviteter der det å bli kjent vektlegges. Vi vil ikke planlegge mange voksenstyrte aktiviteter, prosjekter eller turer i starten, men heller være sensitive og engasjerte sammen med barna og delta i deres lek. På den måten blir vi kjent med hvernadre på barnas premisser. Vi vektlegger kvaliteten på kontakt, hverdagsrutiner og lek den første tiden.

Det kan være en trygghet for barnet å ha en bamse eller noe annet barnet er glad i, med seg til barnehagen den første tiden.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelse både for barnet og foreldre. Noen kan oppleve det som vanskelig å levere fra seg barnet til mennesker man ikke kjenner fra før. Hvis det kan hjelpe, så snakker vi gjerne med foreldre om det. Tilvenning til et nytt miljø og nye situasjoner er en prosess.

Det er av vesentlig betydning for barnets trivsel og opplevelse av trygghet at foreldre og ansatte samarbeider og bruker den første tiden til å åpne opp for et tillitsfullt forhold mellom hjem og barnehage.

I den første tiden har vi en startsamtale med alle nye foreldre, for å bli godt kjent med og få relevant informasjon om barnet og barnets familie ved oppstart i barnehagen. Dette for å kunne tilrettelegge for et godt foreldresamarbeid og en god barnehagehverdag for barnet.